Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Sanac zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

 

Inhoud

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Sanac.

De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Sanac sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden, alsmede voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. Sanac is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze Sanac-website.

 

Noch Sanac noch de staf of medewerkers van Sanac zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

 

Sanac neemt absoluut geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites waarop u via een link op de Sanac-site terechtkomt.

 

Sanac kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

 

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Sanac of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

 

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Sanac hetzij rechthebbende hetzij licentienemer.

 

Zonder toestemming van Sanac is het niet toegestaan een link naar deze site te leggen of ze ter beschikking te stellen op een netwerk.

 

Persoonlijke informatie

De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Sanac aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling ervan. De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en uw individuele gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

 

Akkoord

Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

 

E-mail disclaimer

De informatie die vanuit Sanac via e-mailberichten en de bijlagen verzonden wordt, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van wie het e-mailadres bovenaan het bericht vermeld wordt en geniet een vertrouwelijk karakter. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Sanac staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Sanac heeft alle redelijke maatregelen getroffen voor het virusvrij verzenden van e-mailberichten; wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor schade, van welke aard ook, die zou veroorzaakt kunnen zijn door het meesturen van een virus of de aantasting door een virus van uw informaticasysteem.

 

Sanac NV

Menensesteenweg 305

B-8940 Wervik

T 056 300 300

BE 0433.144.788

OSMOKRIEBELS

Bedrijfsfilm

Het Weer

Navigatie

 

Copyright 2015 Sanac